Navigace

Obsah

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

 

Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší Základní škole Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1.

 

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a aktualizuje tým poradenských pracovníků školy:

                                   školní psycholog:                   Mgr. Michaela Štěpánová

                                   školní speciální pedagog:       Mgr. Lada Pospíšková

                                   školní výchovný poradce:      Mgr. Alena Chromcová

                                   školní metodik prevence:       Mgr. Magda Nadymáčková

 

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

 

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

 

Náplň činnosti jednotlivých poradenských pracovníků ŠPP

 

Školní psycholog: Mgr. Michaela Štěpánová

Najdete mě v pracovně psychologa a speciálního pedagoga (budova 1. stupně, přízemí vlevo, za šatnou a hernou II. třídy), na škole jsem přítomna v tyto dny:

 

Konzultační hodiny:                                                Kontakty:

Pondělí:          08:00 – 15:30                                     tel.: 775 624 128

Úterý:             08:00 – 15:30                                     email: michaelastepanova@email.cz

Středa:           08:00 - 12:30

Čtvrtek:         10:00 – 15:50

Pátek:             08:00 – 12:30

 

Žáci a učitelé mohou přijít kdykoliv během pracovní doby, společně si pak dohodneme termín konzultace. V případě, že mě v pracovně nezastihnete, využijte k domluvě uvedené kontakty.

Rodiče si mohou konkrétní čas konzultace domluvit na uvedených kontaktech.

 

Co je náplní práce školního psychologa?

 

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejména s pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními s organizacemi péče o děti a mládež apod.

 

Diagnostika a depistáž:

 

Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 

Metodická práce a vzdělávací činnost

 

Školní speciální pedagog: Mgr. Lada Pospíšková

Najdete mě v pracovně psychologa a speciálního pedagoga (budova 1. stupně, přízemí vlevo, za šatnou a hernou II. třídy), na škole jsem přítomna v tyto dny:

 

Konzultační hodiny:                        Kontakty:

Pondělí:  07:30 – 12:35                      tel.:774 623 465

Úterý:     07:30 – 12:35                      email: prix.lada@email.cz

Středa:    07:30 – 14:35

Čtvrtek:  07:30 – 12:00

Pátek:     07:30 – 12:00

 

Co je náplní práce školního speciálního pedagoga?

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

Depistážní činnosti

 

Diagnostické a intervenční činnosti

 

Metodické a koordinační činnosti

 

Školní metodik prevence: Mgr. Magda Nadymáčková

Konzultační hodiny:                                               

Pondělí: 13:15 - 14:00                                              

Pátek:      7:00 -    7:30                                                                                 

Je možné domluvit individuální konzultaci.

 

Co je náplní práce školního metodika prevence?

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

 

Metodické a koordinační činnosti

 

Informační činnosti

 

Poradenské činnosti

 

Školní výchovný poradce: Mgr. Alena Chromcová

 

Konzultační hodiny:                                               

konzultace pro žáky:  pondělí: 11:40 - 13:40

konzultace pro rodiče: pátek:     07:00 - 08:00

 

Co je náplní práce školního výchovného poradce?

Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

 

Poradenské činnosti

 

Metodické a informační činnosti

 

(Informace o Školním poradenském pracovišti, ZŠ Majakovského v Prostějově byly zpracovány dle MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 72/2005 Sb.)