Obsah

EU

 

Název projektu:                    Chytrá škola (Smart Scholl)

Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012269

 

Operační program:    Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa:               PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

 

Datum zahájení fyzické realizace projektu:              01. 01. 2020

Datum ukončení fyzické realizace projektu:             30. 06. 2022

 

Celkové způsobilé výdaje projektu:                           6 429 967,13 Kč

 

Příjemce projektu:     

 

 • Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52

 

Partneři projektu:      

 

 • Základní škola Kralice na Hané, okres Prostějov, příspěvková organizace
 • Základní škola Hrubčice, příspěvková organizace
 • Základní škola a mateřská škola Mostkovice
 • Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60
 • Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
 • Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4
 • Základní škola Prostějov, Majakovského ul. 1
 • Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14
 • Základní škola Brodek u Prostějova, příspěvková organizace
 • Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace

 

Popis projektu:

 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění školní výuky a snížení studijní neúspěšnosti žáků základních škol v oblasti digitální gramotnosti, informatického myšlení a oborových didaktik aktivní formou, prostřednictvím nových SW aplikací, prostředku obohacující učení a výuku za pomoci vzdělávání pedagogických pracovníků vznikem nového akreditovaného vzdělávacího programu, využíváním nových metodických pomůcek i studijních materiálů (volně šiřitelných aplikací, učebních textů s multimediálním a interaktivním obsahem).

 

Celý projekt bude realizován prostřednictvím:

 

Povinné aktivity č. 1 Řízení projektu,

Povinně volitelné aktivity č. 4 Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků.

 

Cílem povinně volitelné aktivity je zajištění metodické i technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a do chodu školy prostřednictvím nově vytvořených vzdělávacích programů (VP) pro vedení a pedagogické pracovníky škol. Nový vzdělávací program bude rozvíjet digitální kompetence pedagogů a vedení na základních školách dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů (DigCompEdu).

 

Povinně volitelná aktivita č. 4 je přitom dělena do těchto dílčích aktivit:

 

4.1       Vytvoření vzdělávacího programu a technické zabezpečení projektu 

4.1.1    Vytvoření nového vzdělávacího programu pro ZŠ

4.1.2    Technické zabezpečení realizace projektu

4.2       Vzdělávání, ověřování a testování VP u zapojených škol

4.2.1    Vzdělávání pedagogů zapojených škol (skupinové a individuální) 

4.2.2    Ověřování a testování v praxi 

4.2.3    Implementace výstupů a úprav, vyplývající z ověřování VP

4.3       Finalizace vzdělávacího programu a závěrečné hodnocení projektu

 

Projekty

Chytrá škola - jsme pouze partnery projektu

EUNázev projektu: Chytrá škola (Smart School)
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012269
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 01. 2020
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 06. 2022
Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 429 967,13 Kč
Příjemce projektu:
 Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52
Partneři projektu:
 Základní škola Kralice na Hané, okres Prostějov, příspěvková organizace
 Základní škola Hrubčice, příspěvková organizace
 Základní škola a mateřská škola Mostkovice
 Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60
 Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
 Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4
 Základní škola Prostějov, Majakovského ul. 1
 Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14
 Základní škola Brodek u Prostějova, příspěvková organizace
 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace


Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění školní výuky a snížení studijní neúspěšnosti žáků základních škol v oblasti digitální gramotnosti, informatického myšlení a oborových didaktik aktivní formou, prostřednictvím nových SW aplikací, prostředku obohacující učení a výuku za pomoci vzdělávání pedagogických pracovníků vznikem nového akreditovaného vzdělávacího programu, využíváním nových metodických pomůcek i studijních materiálů (volně šiřitelných aplikací, učebních textů s multimediálním a interaktivním obsahem).

Celý projekt bude realizován prostřednictvím:


Povinné aktivity č. 1 Řízení projektu,
Povinně volitelné aktivity č. 4 Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků.


Cílem povinně volitelné aktivity je zajištění metodické i technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a do chodu školy prostřednictvím nově vytvořených vzdělávacích programů (VP) pro vedení a pedagogické pracovníky škol. Nový vzdělávací program bude rozvíjet digitální kompetence pedagogů a vedení na základních školách dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů (DigCompEdu).


Povinně volitelná aktivita č. 4 je přitom dělena do těchto dílčích aktivit:


4.1 Vytvoření vzdělávacího programu a technické zabezpečení projektu
4.1.1 Vytvoření nového vzdělávacího programu pro ZŠ
4.1.2 Technické zabezpečení realizace projektu
4.2 Vzdělávání, ověřování a testování VP u zapojených škol
4.2.1 Vzdělávání pedagogů zapojených škol (skupinové a individuální)
4.2.2 Ověřování a testování v praxi
4.2.3 Implementace výstupů a úprav, vyplývající z ověřování VP
4.3 Finalizace vzdělávacího programu a závěrečné hodnocení projektu

Rozvíjíme ICT

EU

Výběrem jednotlivých aktivit budeme naplňovat tyto cíle:
prohlubovat spolupráci pedagogogů, rozvíjet jejich kompetence v
oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních
a komunikačních technologií, podpořit žáky ohrožené školním
neúspěchem.

Ve dvou se to lépe táhne

EU

Podpora profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí
dlouhodobého vzdělávání a sebevzdělávání, prohloubení
spolupráce pedagogických pracovníků v oblasti podpory
společného vzdělávání, poskytnutí dočasné personální podpory
sociálním pedagogem.

 

Pojďme se vzdělávat společně

EU

POJĎME SE VZDĚLÁVAT SPOLEČNĚ

 

PLNÝ NÁZEV PROJEKTU

Pojďme se vzdělávat společně
REGISTRAČNÍ ČÍSLO

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000167
NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
ZAHÁJENÍ PROJEKTU

1. 9. 2016
UKONČENÍ PROJEKTU
31. 8. 2019

O PROJEKTU

Cílem projektu je socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin (Romů) a prevence jejich školní neúspěšnosti na Švehlově SŠ, ZŠ Majakovského a ZŠ Palackého. Znevýhodněné žáky podpoříme doučováním, kroužky, zlepšíme kvalitu jejich volného času, žáky podpoříme prostřednictvím školního asistenta a školního poradenského pracoviště. Projekt prohlubuje kvalifikaci pedagogů DVPP. Partner projektu - město Prostějov realizuje zejména osvětovou činnost v oblasti inkluze a pořádá workshopy pro rodiče.

DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU

Hlavním problémem, který projekt řeší, je riziko předčasného odchodu žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí ze vzdělávání. Projekt je zacílen zejména na prevenci školního neúspěchu těchto dětí na 3 partnerských školách. Nízká úroveň vzdělání výrazně snižuje šance uplatnění na trhu práce a má negativní dopad na životní stabilitu spojenou s bydlením a ekonomickou situací rodin. Velká část romských rodin žije v podmínkách sociálního vyloučení a jejich šance na změnu snižují mimo jiné ztížené podmínky právě pro vzdělávání jejich dětí. Tyto problémy ještě prohlubuje narůstající kriminalita dětí. Realizace jednotlivých aktivit projektu výrazně zlepšuje podmínky pro vzdělávání těchto žáků, snižuje riziko předčasného odchodu žáků ze vzdělávání, vede ke zvýšení kvalifikace a tím zlepšuje uplatnění žáků na trhu práce. Zlepšování podmínek pro vzdělávání znevýhodněných žáků je jednou z priorit Národního programu rozvoje vzdělávání (Bílá kniha). Potřebnost projektu vychází z Analytické zprávy o situaci a z Akčního plánu inkluzivního vzdělávání.

Druhým problémem, na který se projekt zaměřuje, jsou nedostatečné kvalifikační předpoklady pracovníků ve vzdělávání v oblasti inkluzivního vzdělávání. Projekt je proto zacílen na zvyšování kvalifikace pedagogů a získání jejich kompetencí v proinkluzivním vzdělávání žáků (podpora formou DVPP, odborného mentoringu a konzultací). Velkým přínosem pro pedagogy i samotné žáky a jejich rodiče je zřízení poradenských pracovišť přímo v jednotlivých školách. Poradenská centra jsou velmi zásadní pro pěstování inkluzivní kultury škol.

Třetím problémem, kterým se projekt zabývá, jsou obavy rodičů z řad majority z integrace romských dětí do běžných tříd. Veřejnost segregaci asociálního vyloučení nepřímo podporuje svou preferencí pokud možno čistě neromských škol. Na tento fakt aktivity projektu také reagují realizací osvětové činnosti pro veřejnost. Osvětu zajistí partner projektu - město Prostějov.

CÍLOVÁ SKUPINA 

Hlavním cílem projektu je zvýšit inkluzivnost vzdělávání a integrovat děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Zlepšením podmínek pro vzdělávání těchto žáků chceme předcházet základním problémům, kterým většina sociálně znevýhodněných rodin čelí (zejména nezaměstnanosti, finanční zadluženosti). Zlepšení podmínek pro vzdělávání těchto žáků povede ke zvýšení jejich kvalifikace, lepšímu uplatnění na trhu práce a ke snížení kriminality. Nevhodný způsob využití volného času těchto dětí a vliv závadových part se promítá do trestné činnosti. Cílem projektu je podpořit žáky tak, aby se zabránilo riziku jejich předčasného odchodu ze vzdělávání a snížilo se riziko kriminality. Podpora žáků bude založena na doučování žáků v základních gramotnostech, zavedením kroužků a také podporou žáků pomocí staršího kamaráda, který bude mít výrazný vliv na zlepšení kvality využití volného času žáků. Podporu žáků spatřujeme také ve vybudování školního poradenského pracoviště a v působení školního psychologa, speciálního pedagoga a koordinátora inkluze a také v zapojení školního asistenta. Hlavním cílem projektu je vytvořit inkluzivní školu vytvořit tak rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

KA 1 Realizace programů zaměřených na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělání

Klíčová aktivita č. 1 obsahuje tyto podaktivity:

 1. doučování žáků,
 2. kroužky na podporu a rozvoj gramotností,
 3. podpora smysluplného využití volného času žáků zapojením "staršího kamaráda".

KA 2 Podpora školních poradenských pracovišť

V rámci klíčové aktivity č. 2 (KA 2) vytvoříme na každé partnerské škole školní poradenské pracoviště, ve kterých:

 1. zapojíme školního psychologa a speciálního pedagoga,
 2. zapojíme a pilotně ověříme pozici koordinátora inkluze.

KA 3 Podpora pomocí školního asistenta

V rámci klíčové aktivity č. 3 vytvoříme na každé ze tří partnerských škol pozici školního asistenta.

KA 4 Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních služeb a rodiny

Cílem aktivity č. 4 bude rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních služeb a rodiny. KA 4 zrealizujeme ve spolupráci s městem Prostějov a plánujeme uskutečnit tyto podaktivity:

 1. realizace workshopů pro rodiče žáků Romů,
 1. spolupráce s rodiči a osvětovou činností pro rodiče v oblasti inkluziv. vzdělávání,
 2. spolupráce rodičů při jednáních s pedagogickými pracovníky a sociálními službami.

KA 5 Rozvoj pedagogických pracovníků

V rámci KA 5 podpoříme rozvoj pracovníků ve vzdělávání pomocí následujících podaktivit:

 1. metodickou podporu pedagogů při práci s heterogenní skupinou - pedagogy podpoříme formou DVPP a pomocí odborných konzultací;
 2. podporou pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání - pedagogy podpoříme formou osobního mentoringu a pomocí odborných konzultací. Na každé partnerské škole by každý rok v rámci této podaktivity proběhla alespoň 1 odborná konzultace v min. rozsahu 23 hodin;
 3. zvyšování kvalifikace pro vzdělávání učitelů - pedagogy podpoříme formou DVPP např. v oblasti prevence řečových vad, ADHD a ostatních typů SP.

KA 6 Řízení projektu

Řízení projektu je KA č. 6. a zajišťuje ji řídící tým (ŘT) projektu. ŘT projektu je složen z klíčových odborných pracovníků a z administrativních pracovníků.

VÝSTUPY PROJEKTU

Stěžejním a průběžným výstupem projektu budou jednotlivé kroužky a doučování, které budou vedeny příslušnými pedagogiky, zaměřené na danou problematiku.

ROZPOČET PROJEKTU
Strukturální fond: 16 679 806,53 Kč

Státní rozpočet: 2 943 495,28 Kč

Celkem: 19 623 301,81 Kč

KONTAKT
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov
tel.: 582 345 624
www.svehlova.cz

Ing. Radomil Poles
koordinátor inkluze

Ing. Renata Grulichová
hlavní manager projektu

Ing. Barbora Mikulková
hlavní manager projektu

 


 

Rekonstrukce učeben

EU

Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách

Statutární město Prostějov zahájilo v červnu 2013 realizaci projektu rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava. Výše schválené dotace na tento projekt činí cca 13,2 mil. Kč.

Realizací projektu došlo k modernizaci celkem 15 odborných učeben na prostějovských základních školách - do projektu byly zapojeny ZŠ Palackého, ZŠ Melantrichova, ZŠ Majakovského, ZŠ Kollárova, ZŠ E. Valenty a Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova. Rekonstruovány byly učebny sloužící výuce přírodovědných předmětů - učebny fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. V učebnách došlo k rekonstrukci rozvodů elektřiny, datových sítí a stávajících podlah. Zcela nově byla řešena zatemňovací technika oken, lavice, pracovní stoly a katedry a v učebnách byly osazeny kromě klasických tabulí i interaktivní multimediální tabule.

Ukončení stavebních prací proběhlo v prosinci 2013.

 


 

EU - peníze do škol

 

Naše škola zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:

 

I. stupeň:

 

II. stupeň:

 

V případě zájmu o tyto sady, kontaktujte uvedené autory.