Obsah

 

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) 

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.  

(«лекс Україна» - освіта) 

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23: 

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023: 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, 

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей, 

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. 

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту. 

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu. 

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті. 

 

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.  

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України. 

 

Termín zápisu / Дата та час запису: 8. 6. 2022  od 12 do 17 hodin

Místo zápisu / Місце запису: Budova ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 10 

 

Organizace zápisu / Порядок запису: 

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva. 

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки. 

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога. 

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty: 

Законні представники зобов’язані подати такі документи: 

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole) 

заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі) 

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu); 

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку); 

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat. 

документ, що дає право представляти дитину. 

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. 

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями. 

 

 

V /м. Prostějově dne/дата 30. 5. 2022  

 

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи 

 

 

 

Aktuality

22.06.2022

Den dětí pro žáky 1. stupně

Den dětí pro žáky 1. stupně

3. června letošního roku se na naší škole pořádal den dětí.

Detail

06.06.2022

Den bez aktovek

Den bez aktovek

Dne 20.května byl na naší škole na 2. stupni pořádán DEN BEZ AKTOVEK. Účelem bylo přinést si učení v čemkoli jiném než v aktovce. Spolužáci byli velmi kreativní a přinesli nejrůznější věci. V 5. hodině byli rozhlasem vyhlášení vítězové. Do akce se zapojili i učitelé a moc se povedla.

Detail

06.06.2022

6. třída na lovu hmyzu

6. třída na lovu hmyzu

Učíme se venku aneb teorie použitá v praxi.

Detail

20.05.2022

Den Země

Den Země

Dne 22. dubna proběhl na naší škole projektový den „DEN ZEMĚ“.

Detail

02.05.2022

Čarodějnice 1

Čarodějnice

V pátek 29. dubna se žáci a učitelé z 1. stupně přeměnili v čaroděje a čarodějnice. Jak nastartovat koště, jak uvařit kouzelný lektvar, co mají čarodějové a čarodějnice rádi k obědu, či k večeři? To vše zjišťovali žáci a plnili i další úkoly.

Detail

Základní škola Prostějov

   Základní škola Vl. Majakovského se nachází v Prostějově v místní části Vrahovice. Škola má svá pracoviště celkem ve dvou objektech.

   Objekt školy tvoří tři budovy propojené spojovacími chodbami. V nejstarší třípodlažní budově, která budovadostala svoji podobu před více než 130 lety, jsou umístěny třídy prvního stupně.    V nové  třípodlažní budově z roku 2013 se nacházejí učebny převážně tříd 2. stupně, počítačová učebna a kabinety. Původně zde byly navrženy 3 odborné učebny, které se vzhledem k nárůstu počtu tříd staly učebnami kmenovými. Jedna z učeben slouží v odpoledních hodinách také jako čtvrté oddělení družiny. K této budově je připojena moderní tělocvična z roku 2001. Součástí areálu školy je sportovní hřiště a školní pozemek. Za budovou školy je také přírodní učebna.

   V blízkosti školy na ulici I. Olbrachta je umístěn objekt školní družiny se třemi odděleními, odborná pracovna pro domácí nauky a prostory pro činnost keramických kroužků. 
   Vybavení místností je dobré. Škola má k dispozici dostatečné množství klasických učebních pomůcek i audiovizuální techniky a vybavenou učebnu informatiky. Žákům i zaměstnancům slouží dvě knihovny s krásnou i odbornou literaturou.  Jsme zapojeni do projektu školní mléko a "Ovoce do škol" se snahou co největšího odběru. Venkovní areál je v odpoledních hodinách volně přístupný veřejnosti. Škola nabízí rovněž pronájem tělocvičny (tato bývá využívána až do pozdních večerních hodin).

   Základní škola je plně organizovaná od roku 1996. Hospodaří jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zaměstnává 24 pedagogických a 7 provozních zaměstnanců. Její  součástí je: 1. a 2. stupeň ( 13 tříd), školní družina   ( 4 oddělení, 4 vychovatelé ) s provozem od 6.15 do 17.00 od., výdejna stravy - obědy dodává školní jídelna při ZŠ Prostějov, E. Valenty. V posledních letech navštěvuje školu přes 300 žáků. Vzdělávání probíhá podle programu  ŠVP. Ve škole pracuje řada zájmových kroužků, které jsou zaměřeny na cizí jazyky, informatiku, literárně dramatickou výchovu, hudební a výtvarné činnosti, keramiku  apod.Mezi zájmové aktivity patří ozdravné pobyty dětí, LVVZ, plavání, vánoční koncerty, návštěvy filmových a divadelních představení, spolupráce se ZUŠ, besedy, výlety, školní akademie. Naši žáci nejsou andělé, avšak v konkurenci slušných dětí vždy obstály. Zúčastňujeme se různých olympiád, výtvarných a sportovních soutěží, na kterých slavíme úspěchy. Plánů máme hodně, kolektiv pracovníků je přístupný a nadšený, ochotný spolupracovat na změnách, které vedou ke zlepšování pracovního prostředí a upevňování dobrého jména školy.

 

27.09.2017

Předávání cen - OVOCENTRUM 23.05.2017

Předávání cen - OVOCENTRUM 23.05.2017

Předávání cen.

Detail

27.09.2017

Den bez aut 2017

Den bez aut 2017

27. 9. 2017, žáci 2. stupně

Detail

07.08.2017

Mikulášský jarmark 2016

Mikulášský jarmark 2016

Fotografie z Mikulášského jarmarku.

Detail

07.08.2017

Výlet prvňáčků

Výlet prvňáčků

První společný výlet prvňáčků na Bělecký Mlýn.

Detail