Obsah

 

Informace k provozu ZŠ, ŠD a ŠJ 

Vážení rodiče,

 

jistě jste již zaslechli informaci, že se od 18. 11. 2020 vracejí do škol žáci 1. a 2. třídy. Bude také fungovat školní družina, ranní družina bude ve škole - vstup přes starou budovu, zvonit na p. uč. Nakládalovu, děti budou rozděleni podle tříd a budou s nimi asistentky. Po skončení vyučování si je přeberou vychovatelé a půjdou s nimi na oběd. Odpolední družina bude probíhat již v budově družiny, kde opět nebude docházet k míchání tříd. Odpolední družina bude do 17:00 hodin. Po celou dobu pobytu ve škole (družině) musejí mít žáci nasazenu roušku.

 

Obědy mají všichni žáci 1. a 2. ročníku nahlášené /ti co jsou přihlášeni ke stravování/, takže pokud nechcete, aby vaše dítě chodilo na obědy, odhlašte si obědy na ZŠ Valenty na čísle 582366075 nebo 732829410 nebo elektronicky prostřednictvím služby www.strava.cz.

 

Pro ostatní ročníky platí dále distanční výuka a možnost odběru obědů jako doposud.

Obědy si mohou žáci vyzvedávat od 11:45 do 12:30 hodin u zadního vchodu do kuchyně (přístup zezadu přes školní hřiště). Všichni žáci mají obědy odhlášené, pokud obědy chcete odebírat i v době uzavření školy, musíte si obědy nahlásit na ZŠ Valenty.

 

 

 

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 

(z pokynů MŠMT)

 

Je povolena osobní přítomnost:

• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),

• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a

• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Je umožněn provoz školního klubu při základních školách při zdravotnickém zařízení.

Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.